TARKVARA ARENDUS

Tundide arv ja kestus: üks 35-tunnine kursus

Õppeaine sisu lühikirjeldus

 • Ülevaade rakenduse loomise etappidest nii tarkvaraarenduse üldises plaanis kui kursusel loodava rakenduse jaoks
  • soovituslikud mudelid
  • testimine, silumine jms
 • Tarkvararakenduse prototüübi loomine järkjärgult
 • Andmevahetus failidega
 • Lihtne statistiline andmetöötlus
 • Kahemõõtmelised andmestruktuurid
 • Kahekordne tsükkel
 • Rekursioon

PROGRAMMEERIMINE

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus

Õppeaine sisu lühikirjeldus

 • Programmeerimise algoskuste omandamine
 • Tutvumine programmeerimise lähtealuste ja põhimõistetega
 • Mõtlemise ja üldpädevuste (sh digipädevused, matemaatika-, loodusteaduste- ning tehnoloogiaalase pädevus) arendamine
 • Lõimitud teiste õppeainetega
 • Programmeerimiskeele Python kasutamine

FILOSOOFIA

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 12. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

 • Tutvumine filosoofia ainese ja tüüpiliste probleemidega
 • Filosoofia ajalugu ja põhiautorid
 • Kriitilise teadlikkuse arendamine üldinimlike probleemide suhtes
 • Dialoogis osalemine

RIIGIKAITSE

Tundide arv ja kestus
: Kaks 35-tunnist kursust 10. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

 • Kaitsepoliitika
 • Eesti kaitsejõudude struktuur ka ülesanded
 • Riigikaitsealane seadusandlus ja kaitseväe määrustikud
 • Orienteerumine maastikul
 • Esmaabi

Riigikaitseõpetuse kursuse läbinu suudab edukalt läbida teenistuse kaitseväes.


UURIMISTÖÖ ALUSED

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 10. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

 • Uurimistöö etapid ja ülesehitus
 • Uuringu kavandamine ja läbiviimine
 • Uurimistulemuste analüüsimine ja järelduste tegemine
 • Retsensioon ja kaitsekõne

ARVUTI KASUTAMINE UURIMISTÖÖS

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 11. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

 • MS Word – nõuetele vastava teadustöö vormistamine
 • MS Excel – andmete esitamine ja analüüsimine
 • MS Powerpoint – presentatsiooni loomine (kaitsmiseks valmistumine)

SAKSA KEEL

Tundide arv ja kestus: Kuus 35-tunnist kursust.

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Euroopas kõneleb saksa keelt emakeelena üle 100 miljoni inimese. Meie eesmärk on õppida kõnelema saksa keelt suhtlustasandil, tutvuda Saksamaa ja teiste saksa keelt kõnelevate maade (Austria, Šveits) elu-oluga, nende kultuuri, kommete ja traditsioonidega.

Esimesel aastal alustame igapäevaste teemadega (perekond, kodu, tööpäev, sisseostud jne.). Teisel ja kolmandal aastal süvendame iseseisva töö oskust, täiendame sõnavara, lihvime kõneoskust ja kirjutame lühikirjandeid. Õpikud on jõukohased igale õpilasele.


KARJÄÄRIÕPETUS

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 11. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: otsustamine ja seda mõjutavad tegurid, otsustamisraskused, karjääriinfo allikad, infootsing, alternatiivid, sundvalikud, muutustega toimetulek, karjääriteenused.
Isikliku karjääriplaani koostamine: elukestev õpe, edu, elurollid, elulaad, karjäär, õpimotivatsioon, omavastutus, kandideerimisdokumendid, karjääriplaneerimine, karjääriplaani koostamine.