hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Tere tulemast 10. klassi!

Õpilaste vastuvõtt Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi 2022/2023 õppeaastaks

Info e-sisseastumistesti kohta asub siin.

Elektroonilised eesti keele ja matemaatika sisseastumistestid toimuvad 22. aprillil 2022 kell 10 koolis. Täpsem soorituskoht antakse teada peale katsetele registeerimist.

Registreeruda saab kuni 28. märtsini.

Registreerimisvorm asub siin.

Registreerimisvormi täitmiseks on vaja sisse logida Google`i kontoga. Alternatiivse võimalusena võib saata e-kirja aadressile infojuht@jarveotsa.ee.
Kirja sisusse märkida oma nimi, isikukood, telefoninumber, õppesuund, a-võõrkeel, b-võõrkeel ja kool, kus hetkel õpid. Kirja manusesse lisada klassitunnistuse koopia või väljavõte eKoolist.

Elektrooniliste katsete sooritamiseks on vaja õpilase isikukoodi, mille kool edastab SA Harno testi soorituste isikustamise eesmärgil.


Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtu aluseks on edukalt sooritatud e-testid, 9. klassi tunnistuse hinded ja videovestlus.

Sisseastumisvestlused toimuvad videokeskkonnas, milleks on vajalik töötava kaameraga ja mikrofoniga arvuti või Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis.

Vestluse temaatika hõlmab kandidaadi õppesuuna valiku põhjendust, üldkultuurilist silmaringi, õpimotivatsiooni, eneseanalüüsivõimet ning ühiskondlikku aktiivsust. Vestlusvoorus toimub suunatest, mille tulemust arvestatakse vestlusvooru hindamisel. Suunatest on suuline ja selle käigus kontrollitakse õpilase teadmisi vastavalt suunaspetsiifilistele küsimustele loodusainetest (reaal-meedia suund) või inglise keelest (inglise keele suund). Jaapani keele suunda kandideerijad esitavad motivatsioonikõne, milles väljendavad oma huvi jaapani keele ja kultuuri vastu.

Sisseastuja koondtulemus kujuneb järgmiselt:

  • eesti keele test: 0−20 punkti;
  • matemaatika test: 0−20 punkti;
  • 9. klassi tunnistuse 1.−2. trimestri, 1. poolaasta või 1.−3. veerandi keskmine hinne: 0−20 punkti;
  • vestlusvoor: 0−30 punkti (sh suunatest 0−10 punkti).

Kokku on võimalik saada maksimaalselt 90 punkti.

Testide, vestluse ja 9. klassi tunnistuse hinnete alusel koostatakse pingerida katsed edukalt läbinud õpilastest. Õpilasele teatatakse tulemusest e-kirja teel.

Vastuvõtukomisjoni otsus õpilaskandidaadiks arvamise/mittearvamise kohta tehakse õpilasele teatavaks e-kirja teel hiljemalt kahe nädala jooksul peale viimase testi toimumist.

Oma soovi õppida Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis peab õpilaskandidaat kinnitama määratud tähtajaks e-kirja teel aadressil jg@jarveotsa.ee. Taotlusi 10. klassi astumiseks koos põhikooli lõputunnistusega võetakse vastu üldjuhul 25. juunini. Dokumendid esitatakse elektrooniliselt aadressil jg@jarveotsa.ee.

Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja elektrooniliselt aadressile jg@jarveotsa.ee järgmised dokumendid:

  • kirjalik taotlus (.docx) (.pdf)
  • põhihariduse omamist tõendava dokumendi koopia (sh hinneteleht)
  • õpilaspileti digifoto (.jpg formaadis, faili nimeks õpilase isikukood) saata aadressile infojuht@jarveotsa.ee

Vaata lisainfot: Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord (.pdf)

Tallinna Järveotsa Gümnaasium ootab Sind!