hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Tugiteenused

1. ÜLDPÕHIMÕTTED
1.1 Kool lähtub õpilase arengu toetamisel põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, põhikooli riiklikust õppekavast, tugispetsialistide teenuse kirjelduse ja teenuse rakendamise korrast ning kaasava hariduse põhimõtetest.
1.2 Tulenevalt õpilase individuaalsetest vajadusest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide ja teiste spetsialistide koostöös.
1.3 Koostööd toe vajaduse hindamiseks ja tugiteenuste korraldamiseks koordineerib Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis HEV-koordineerija.

2. ÕPILASE ARENGU TOETAMINE KOOLIS
2.1 Õpetajad jälgivad õpilase arengut, käitumist ja hoolsust ning tagasisidestavad õppeinfosüsteemi (eKool) vahendusel.
2.2 Saavutatud õpitulemused on aluseks õppe edasiseks kavandamiseks.
2.3 Õpilasel on õigus saada täiendavat konsultatsiooni aineõpetajalt (vastavalt aineõpetajate konsultatsioonide ajakavale).
2.4 Õpetajad kohandavad vajaduse korral õpet ainetunnis õpilase individuaalsete vajaduste ja võimete järgi.
2.5 Õpetaja nõustab vajaduse korral õpilase vanemat õpilase arengu toetamises ja koduses õppimises.
2.6 Õpilase arengu toetamiseks korraldab klassijuhataja üks kord õppeaastas arenguvestluse.
2.7 Õpilase arengu toetamiseks korraldab kool vajadusel last ümbritseva tugivõrgustiku kohtumisi, ümarlaudu.

3. TUGISPETSIALISTIDE TEENUSE KIRJELDUS
3.1 Õpilasele tagatakse koolis tasuta tugispetsialistide teenuse kättesaadavus.
3.2 Tugispetsialistide teenus on õpilase arengut, võimetekohast õppimist ja sotsiaalseid oskuseid toetav eripedagoogi, psühholoogi, logopeedi ja sotsiaalpedagoogi teenus. Kui koolil puudub eelpool nimetatud tugispetsialist, on vanemal võimalus tasuta teenuse saamiseks pöörduda Tallinna
Õppenõustamiskeskuse poole.
3.3 Tugispetsialist teeb koostööd õpetajate ja teiste tugispetsialistidega õpilase toetusvajaduse väljaselgitamiseks ning hindab õpilase arengut ja toimetulekut õpikeskkonnas eriala kompetentsist lähtuvalt.
3.4 Tugispetsialist nõustab ja toetab õpetajat järgmiselt:
3.4.1 õpilase õppe- ja arendustegevuse planeerimisel ning läbiviimisel;
3.4.2 õpilasele sobiva õppemetoodika ja õppevormi leidmisel;
3.4.3 õpilasele sobilike õppematerjalide, abivahendite valimisel ja kohandamisel;
3.4.4 individuaalse õppe korralduse kava või õppekava koostamisel.
3.5 Tugispetsialist toetab ja suunab õpilast järgmiselt:
3.5.1 esile kerkinud probleemide lahendamisel;
3.5.2 kavandab ja viib läbi õpilase erivajadusest tulenevalt sekkumisi ning õpilase arengut, toimetulekut
ja sotsiaalset tegevusvõimet toetavaid tegevusi (individuaalselt või rühmas);
3.5.3 hindab rakendatud meetmete tulemuslikkust.
3.6 Tugispetsialist teeb vajadusel koostööd meditsiini-, rehabilitatsiooni-, sotsiaalvaldkonna jm spetsialistidega õpilasele vajaliku toe pakkumiseks.

4. ÕPILASELE VAJALIKU TOE VÄLJASELGITAMINE JA TUGIMEETMETE VALIK JA
RAKENDAMINE
4.1 Kui õpilasel ilmneb vajadus saada tuge, teavitatakse sellest vanemat ning kool korraldab õpilase pedagoogilis-psühholoogilise hindamise. Vajadusel tehakse vanemale ettepanek pöörduda kooliväliste spetsialistide poole lisauuringute eesmärgil.
4.2 Õpetajate tähelepanekud, hindamise, testimise ja uuringute tulemused, tugispetsialistide ja/või koolivälise nõustamismeeskonna antud soovitused kantakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardile, mis asub õppeinfosüsteemis (eKool).
4.3 HEV-koordineerija teeb ettepaneku vanemale, õpetajale ja direktorile koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks.
4.4 Tugimeetme valikul arvestatakse õpilase vanust, vajadusi, individuaalseid eeldusi ja võimeid, samuti lahendamist vajava probleemi iseloomu.
4.5 Lähtuvalt erivajadusest saab kool rakendada üldist tuge ja nõustamismeeskonna soovitusel ning lapsevanema nõusolekul tõhustatud või erituge.

5. ÜLDINE TUGI
5.1 Üldist tuge pakutakse õpilasele, kellel tekib takistus koolikohustuse täitmisel või mahajäämus õpitulemuste saavutamisel tulenevalt vähesest koolivalmidusest, kirjutamis-, lugemis- , arvutamisraskusest, ebapiisavast õppekeele valdamisest või ajutisest õpiraskusest, mis võib olla tingitud
tervislikust seisundist, psüühilisest või sotsiaalmajanduslikust taustast.
5.2 Üldist tuge pakutakse ka õpilasele, kes tulenevalt kõrgematest vaimsetest võimetest, eriandekusest, tugevast motivatsioonist vajab erisusi õppekorralduses.
5.3 Üldine tugi õpiväljundite saavutamiseks on järgmine:
5.3.1 õpetajapoolne lapse vajadustest lähtuv individuaalne juhendamine ainetunnis ja/või konsultatsioonis;
5.3.2 muudatused või kohandused õppesisus, õppekoormuses, õppekorralduses ja õppekeskkonnas, millega ei kaasne nominaalse õppeaja muudatust, õpitulemuste vähendamist või asendamist (kokkulepped vormistatakse õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardil);
5.3.3 tugispetsialistide teenus;
5.3.4 õpiabitundide korraldamine individuaalselt või rühmas;
5.3.5 õpiabirühma vastuvõtmine (kinnitatakse direktori käskkirjaga).

6. TÕHUSTATUD VÕI ERITUGI
6.1 Tõhustatud või erituge rakendatakse juhul, kui kooli pakutud üldine tugi ei anna õpilase arenguks
tulemusi ja kooliväline nõustamismeeskond on teinud vastava soovituse.
6.2 Lapsevanema kirjaliku nõusoleku alusel saab kool EHIS-es juurdepääsu nõustamismeeskonna
soovitusele.
6.3 Tõhustatud või erituge rakendatakse lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
6.4 Tõhustatud tuge rakendatakse õpilasele, kes oma püsiva õpiraskuse, psüühika või käitumishäire või muu terviseseisundi tõttu vajab vähemalt üht järgmistest teenustest:
6.4.1 pidevat tugispetsialistide teenust ja individuaalset õppekava ühes, mitmes või kõikides ainetes;
6.4.2 pidevat tugispetsialistide teenust ja osaajaga õpet individuaalselt või rühmas;
6.4.3 pidevat tugispetsialistide teenust ja individuaalset tuge klassis toimuva õppetöö ajal;
6.4.4 õpet eriklassis.
6.5 Erituge rakendatakse õpilasele, kes tulenevalt tema raskest ja püsivast psüühikahäirest, intellekti-, meele- või liitpuudest vajab järgmisi õppekorralduse muudatusi:
6.5.1 puudespetsiifilist õppekorraldust, -keskkonda, -metoodikat, -vahendeid ning õppes osalemiseks
pidevat tugispetsialistide teenust lõimituna sotsiaal- või tervishoiuteenustega või mõlemaga;
6.5.2 osaajaga õpet individuaalselt, rühmas, pidevat individuaalset tuge klassis või õpet eriklassis.

7. OSUTATUD TOE TULEMUSLIKKUSE HINDAMINE
7.1 Vähemalt korra õppeaastas ja juhul, kui koolivälise nõustamismeeskonna määratud toe rakendamise tähtaeg on lõppenud, hindab kooli HEV-koordineerija koostöös õpetajate ja teiste tugispetsialistidega soovitatud toe rakendamise mõju ning teeb ettepanekud edasiseks tegevuseks.
7.2 Õppeinfosüsteemis (eKool) asub õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart, kuhu kantakse rakendatud teenused, tugi ja hinnang nende tulemuslikkuse kohta ning edasised soovitused. Kaardi avab HEV-koordineerija ning selle täitmist õpetajate ja erinevate tugispetsialistide poolt koordineerib klassijuhataja koostöös HEV-koordineerijaga.

Elu või tervist ohustava erakorralise tervisemure korral: Kiirabi: 112 (24h)

Vaimse tervise tugi telefoni teel:

Lasteabi telefon 116111 (24h)

Ohvriabi telefon 116 006 (24h)

Hingehoiu telefon 116 123 (24h)

Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel)

Kui soovid nõu edasise vaimse tervise abi osas, siis võta ühendust peaasi.ee e-nõustamis-teenusega.

Tasuta psühholoogilise toe võimalused:

Erakorralisele psühhiaatrilise mure tõttu alates 12. eluaastast pöördu Tallinnas vastuvõtule SA PERH Psühhiaatriakliinikusse:

  • Laste ja noorukitega pöördumisel võtke palun ühendust: 5860 0844
  • Psühhiaatriapolikliiniku valvetoas Tallinnas võtavad erakorralisi haigeid vastu triaažiõed  9.00-16.00, kes täpsustavad probleemi olemuse ja kestvuse ning otsustavad edasise abi suhtes ja vajadusel suunavad patsiendi edasi valvearstile.
  • Eluohtlikus olukorras tuleb pöörduda SA PERH Psühhiaatriakliiniku valvetuppa: Paldiski mnt 52;  6172 650 (24h)