hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Vastuvõtt 10. klassi

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumisse kandideerimiseks tuleb täita registreerimisvorm ajavahemikul 1.-20. märts.

Elektroonilised sisseastumistestid EIS keskkonnas toimuvad 1. aprillil 2024 kell 14 koolides. Õpilast teavitatakse testi sooritamise kohast.


EIS testile registreeritakse õpilased Sisseastumine.ee taotluste alusel. Tallinna Järveotsa Gümnaasium teeb ühiskatsed järgmiste koolidega: Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Gümnaasium, Pirita Majandusgümnaasium, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tallinna Laagna Gümnaasium ja Tallinna Saksa Gümnaasium.


Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtu aluseks on edukalt sooritatud e-testid, 9. klassi tunnistuse hinded ja vestlus.

Vestluse temaatika hõlmab kandidaadi õppesuuna valiku põhjendust, üldkultuurilist silmaringi, õpimotivatsiooni, eneseanalüüsivõimet ning ühiskondlikku aktiivsust. Vestlusvoorus toimub suunatest, mille tulemust arvestatakse vestlusvooru hindamisel. Suunatest on suuline ja selle käigus kontrollitakse õpilase teadmisi vastavalt suunaspetsiifilistele küsimustele loodusainetest (reaal-meedia suund) või inglise keelest (inglise keele suund). Jaapani keele suunda kandideerijad esitavad motivatsioonikõne, milles väljendavad oma huvi jaapani keele ja kultuuri vastu.

Sisseastuja koondtulemus kujuneb järgmiselt:

  • eesti keele test: 0−20 punkti;
  • matemaatika test: 0−20 punkti;
  • 9. klassi tunnistuse 1.−2. trimestri, 1. poolaasta või 1.−3. veerandi keskmine hinne: 0−20 punkti;
  • vestlusvoor: 0−30 punkti (sh suunatest 0−10 punkti).

Kokku on võimalik saada maksimaalselt 90 punkti.

Testide, vestluse ja 9. klassi tunnistuse hinnete alusel koostatakse pingerida katsed edukalt läbinud õpilastest. Õpilasele teatatakse tulemusest e-kirja teel.

Vastuvõtukomisjoni otsus õpilaskandidaadiks arvamise/mittearvamise kohta tehakse õpilasele teatavaks e-kirja teel hiljemalt kahe nädala jooksul peale viimase testi toimumist.

Oma soovi õppida Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis peab õpilaskandidaat kinnitama määratud tähtajaks e-kirja teel aadressil jg@jarveotsa.ee. Taotlusi 10. klassi astumiseks koos põhikooli lõputunnistusega võetakse vastu üldjuhul 25. juunini. Dokumendid esitatakse elektrooniliselt aadressil jg@jarveotsa.ee.

Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja elektrooniliselt aadressile jg@jarveotsa.ee järgmised dokumendid:

  • kirjalik taotlus (.docx) (.pdf)
  • põhihariduse omamist tõendava dokumendi koopia (sh hinneteleht)
  • õpilaspileti digifoto (.jpg formaadis, faili nimeks õpilase isikukood) saata aadressile infojuht@jarveotsa.ee

Tallinna Järveotsa Gümnaasium ootab Sind!