hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Vastuvõtu tingimused ja kord

1. Üldsätted
1.1. Käesolev vastuvõtukord reguleerib õpilaste vastuvõttu Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi (edaspidi “kool”). Vastuvõtukord tugineb põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele, Tallinna
linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrusele nr 132 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord” ja haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrusele
nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“.
1.2. Kooli võetakse õpilasi vastu lapsevanema või eestkostja (edaspidi „vanem“) taotluse alusel.
1.3. Testide ja vestluste toimumise aeg ja vorm ning vastuvõtukomisjonide koosseis kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga.

2.Vastuvõtt 1. klassi
2.1. Vanem esitab 1. märtsist 15. märtsini Tallinna Haridusametile taotluse lapse õppima asumise kohta eKooli kaudu või haridusametis kohapeal.
2.2. Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks taotlusele ka lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või koolivälise nõustamismeeskonna soovituse.
2.3. Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
2.4. Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal teatada kooli üldmeilile (jg@jarveotsa.ee), kas laps hakkab Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks ja need täidetakse vanemate taotluste alusel.
2.5. Taotlus ja dokumendid võetakse vastu Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis või saadetuna digiallkirjastatult kooli e-posti aadressile jg@jarveotsa.ee.
2.6. Alates 11. juunist algab koolis klasside komplekteerimine tutvumisvestluste alusel.
2.6.1. Tutvumisvestluse toimumise täpse aja lepib kooli esindaja lapsevanemaga kokku e-posti, telefoni või veebi vahendusel.
2.6.2. Tutvumisvestlusel palutakse lapsel teha erinevaid individuaalseid tegevusi (mälu- ja tähelepanuharjutused, eakohase teksti lugemine ja mõistmine, arvutamine kaheteistkümne piires, aja- ja ruumimõiste tundmine) ja vesteldakse lapsega.
2.6.3. Vestluse eesmärgiks on selgitada välja iga lapse individuaalsed vajadused õppetöö korraldamiseks ning kokkuvõte on aluseks klasside komplekteerimisel.
2.6.4. Lapsevanemale antakse soovi korral suulist tagasisidet peale tutvumisvestluse toimumist.
2.6.5. Vestlusi viivad läbi klassiõpetajad.
2.6.6. Tutvumisvestluse tegevused tuginevad koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava 6−7aastaste laste eeldatavate oskuste ja arengu kirjeldustele.
2.7. 1. klassi õpilase vastuvõtmiseks kooli tuleb esitada järgmised dokumendid:
2.7.1. vormikohane taotlus (Lisa 1), mis on kättesaadav kooli kantseleist ning kooli kodulehel;
2.7.2. sünnitunnistus ja/või isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;
2.7.3. lapse tervisekaart (selle olemasolul);
2.7.4. õpilaspileti digifoto (jpg-formaadis, faili nimeks õpilase isikukood), mis tuleb saata aadressile infojuht@jarveotsa.ee.

3. Vastuvõtt 10. klassi
3.1. Gümnaasiumisse vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või sellele vastava välisriigi hariduse taseme omandanud õpilane.
3.2. Registreerimine vastuvõtutestidele toimub kooli kodulehe www.jarveotsa.ee kaudu. Registreerimisvormile tuleb lisada klassitunnistuse koopia. Testide sooritamise täpne aeg avaldatakse kooli kodulehel märtsikuus.
3.3. 10. klassi sisseastumine toimub kahes voorus: testid ja vestlusvoor (sh suuline suunaspetsiifiline test).
3.4. Info sisseastumistestide kohta:
3.4.1. testid toimuvad eesti keeles ja matemaatikas;
3.4.2. testide koostamise aluseks on võetud põhikooli riikliku õppekava oodatavad õpitulemused;
3.4.3. eesti keele ja matemaatika test viiakse läbi e-testina. Info e-testi sooritamise kohta avaldatakse kooli kodulehel märtsikuus.
3.5. Vestlusvooru läbiviimine.
3.5.1. Eesti keele, matemaatika ja 9. klassi tunnistuse alusel kujunenud koondtulemuse põhjal kutsutakse kandidaadid vestlusvooru, kusjuures kandidaadi testide ja keskmise hinde koondtulemus peab olema vähemalt 50% maksimaalsest punktisummast. Vestlusvooru jõudnud sisseastujatele antakse järgmisse vooru jõudmisest teada registreerimisvormi sisestatud e-posti vahendusel.
3.5.2. Üldjuhul toimub vestlus õpilase ja komisjoni vahel koolimajas. Distantsilt tehtavate katsete korral toimub vestlus grupis videokõnena. Kandidaadile saadetakse kutse, kus täpsustatakse vestluse vorm, aeg ning vestlust ettevalmistavad tegevused.
3.5.3. Vestluse temaatika hõlmab kandidaadi õppesuuna valiku põhjendust, üldkultuurilist silmaringi, õpimotivatsiooni, eneseanalüüsivõimet ning ühiskondlikku aktiivsust. Vestlusel arvestatakse kandidaadi eneseväljendus- ja argumenteerimisoskust.
3.5.4. Vestlusvoorus toimub suunatest, mille tulemust arvestatakse vestlusvooru hindamisel. Suunatest on suuline ja selle käigus kontrollitakse õpilase teadmisi vastavalt suunaspetsiifilistele küsimustele loodusainetest (reaal-meedia suund) või inglise keelest (inglise keele suund). Jaapani keele suunda kandideerijad esitavad motivatsioonikõne, milles väljendavad oma huvi jaapani keele ja kultuuri vastu.
3.6. Testide hindamine
3.6.1. Sisseastuja koondtulemus kujuneb järgmiselt:
eesti keele test: 0−20 punkti;
matemaatika test: 0−20 punkti;
9. klassi tunnistuse 1.−2. trimestri, 1. poolaasta või 1.−3. veerandi keskmine hinne: 0−20 punkti;
vestlusvoor: 0−30 punkti (sh suunatest 0−10 punkti).
3.6.2. Kokku on võimalik saada maksimaalselt 90 punkti.
3.7. Testide, vestluse ja 9. klassi tunnistuse hinnete alusel koostatakse pingerida katsed edukalt läbinud õpilastest. Õpilasele teatatakse tulemusest e- kirja teel.
3.8. Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada selgitust tulemuste kohta ühe nädala jooksul peale testide tulemuste selgumist. Küsimuste korral pöörduda õppejuhi poole.
3.9. Vastuvõtukomisjoni otsus õpilaskandidaadiks arvamise/mittearvamise kohta tehakse õpilasele teatavaks e-kirja teel hiljemalt kahe nädala jooksul peale viimase testi toimumist.
3.10. Oma soovi õppida Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis peab õpilaskandidaat kinnitama määratud tähtajaks e-kirja teel aadressil jg@jarveotsa.ee. Taotlusi 10. klassi astumiseks koos põhikooli lõputunnistusega võetakse vastu üldjuhul 25. juunini. Dokumendid esitatakse elektrooniliselt aadressil jg@jarveotsa.ee.
3.11. 10. klassi astumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:
3.11.1. kirjalik taotlus. Taotluse vorm (Lisa 3) on kättesaadav kooli kantseleis ja kodulehel;
3.11.2. põhihariduse omamist tõendava dokumendi koopia;
3.11.3. õpilaspileti digifoto (jpg-formaadis, faili nimeks õpilase isikukood), mis tuleb saata aadressile infojuht@jarveotsa.ee.
3.12. Kui õpilane soovib kohast loobuda, tuleb oma otsusest koolile teatada e-kirja teel aadressil jg@jarveotsa.ee. Selle alusel arvatakse õpilaskandidaat nimekirjast välja.

4. Õpilase üleminek ühest koolist teise
4.1. Õpilaste ühest koolist teise üleminek toimub üldjuhul õppeaasta lõpul.
4.2. Kooli vahetav õpilane peab esitama järgmised dokumendid:
4.2.1. vormikohane taotlus 2.–9. klassi astumiseks (Lisa 2) või 11.–12. klassi astumiseks (Lisa 3). Taotlus on kättesaadav kooli kantseleis ja kodulehel;
4.2.2. ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
4.2.3. tervisekaart;
4.2.4. direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu;
4.2.5. kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistus ning hinneteleht jooksval õppeveerandil või kursusel pandud hinnetega, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeperioodi keskel;
4.2.6. digitaalne dokumendifoto õpilaspileti vormistamiseks.
4.3. Üleminekuklassidesse võetakse vastu õpilased vabade õppekohtade olemasolul klassitunnistuse ja vestluse alusel. Vestluse temaatika hõlmab kooli põhiväärtusi, õpilase silmaringi, õppetöö tulemuslikkust, õpimotivatsiooni ja ühiskondlikku aktiivsust. Kooli juhtkond viib õpilase ja tema vanemaga läbi vestluse kokkulepitud ajal.
4.4. Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel:
4.4.1. otsustab, millises klassis jätkab õpinguid kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane;
4.4.2. otsustab, millises klassis jätkab õpinguid välisriigist tulnud õpilane;
4.4.3. otsustab, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellel puudub haridust tõendav dokument;
4.4.4. otsustab, millises klassis jätkab õpinguid õpilane, kellele eelmises koolis kohaldati teistsugust õppeaastate arvu, õppeainete loendit ja õppetundide arvu või mõnda teist riiklikku õppekava.

5. Vastuvõtukorra muutmine
5.1. Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi vastuvõtu kord vaadatakse üle üks kord õppeaastas.
5.2. Tehtud muudatused esitatakse arvamuse avaldamiseks õppenõukogule, õpilasesindusele
ja hoolekogule ning kinnitamiseks Tallinna Haridusametile.