hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Avalik teave

Andmekaitse

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi andmekaitsetingimused (sh nõusolek isikuandmete töötlemiseks)
Tallinna Andmetöötlusregister


Riigihanked

Riigi Kinnisvara hankeplaan
Kool tänavu riigihankeid ei planeeri.
Eelarvega seonduv teave


Riiklik järelevalve

Temaatiline riiklik järelevalve
12.-16.11.2007
Järelevalve läbiviimise teema:
Õpilaste õpijõudluse toetamiseks ja väljalangevuse ennetamiseks rakendatavate meetmete mõjusus.

Järelevalvet teostab:
Haridus- ja Teadusministeerium (Munga 18, Tartu 50088; hm@hm.ee, tel 7350222)

Järelevalvet teostavad ka:
Päästeamet
Tööinspektsioon
Terviseamet
Põllumajandus- ja Toiduamet
Andmekaitse Inspektsioon
Keeleamet
Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet
Keskkonnaamet
Haridusamet


Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise eest vastutav isik on Karolin Hallika, jg@jarveotsa.ee, telefon 61 80 110
Alus: direktori 06.04.2023 käskkiri nr 1-2/6

Ametiseisund kaasneb järgmiste töökohtadega: õpetaja, haldusjuht, infojuht, direktori asetäitja õppetöö alal
Alus: direktori 25.08.2023 käskkiri nr 1-2/7

Ostumenetlusega seotud isikuteks on haldusjuht ja infojuht.
Alus: direktori 8.05.2024 käskkiri nr 1-2/16

Info veebikoolituste kohta: korruptsioon.ee
Korruptsiooni ennetamise juhend
Teated toimingupiirangute kohaldamata jätmise kohta puuduvad.


Jõustunud kohtulahendid

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.


Tellitud uuringud ja analüüsid

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.