hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Valikained

Tundide arv ja kestus
üks 35- tunnine kursus 12. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Rakendusbioloogia õppimise eesmärk  on parendada õpilaste looduteaduslikku ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, tekitada õpilastes ettekujutus bioloogia praktilistest väljunditest, tulevikusuundumustest ning nendega seotud rakendustest ja elukutsetest.  Kursuse läbimisel omandatakse igapäevaelu probleemide lahendamise ja kompetentsete otsuste tegemise oskused, mis suurendavad õpilaste toimetulekut looduslikus ja sotsiaalses keskkonnas.

Teemad:
1. Rakendusbioloogia suunad
2. Geenitehnoloogia
Õpilastel on võimalus osaleda koostöös TTÜ- ga geenitehnoloogia praktikumides.

REGISTREERU KURSUSELE

Tundide arv ja kestus
üks 35- tunnine kursus 11. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Elu keemia valikkursus võimaldab õpilastel eluslooduses kulgevate keemiliste protsesside seaduspärasusi sügavamalt mõista, selgitada ja prognoosida. Taotletakse õpilaste keemiaalase ja üldise loodusteadusliku maailmapildi avardumist ning luuakse tugev alus edasiseks haridustee jätkamiseks loodusteadustega seotud erialadel.

Teemad:
1. Isomeeria. Biomolekulid
2. Ensüümkatalüüs. Metabolismi skeemid
3. Ainevahetuse energeetika. Elu füüsikaline keemia
4. Keemiline info looduses

REGISTREERU KURSUSELE

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 12. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

 • Tutvumine filosoofia ainese ja tüüpiliste probleemidega
 • Filosoofia ajalugu ja põhiautorid
 • Kriitilise teadlikkuse arendamine üldinimlike probleemide suhtes
 • Dialoogis osalemine

REGISTREERU KURSUSELE

Tundide arv ja kestus: Kaks 35-tunnist kursust 10. klassis, millest üks on riigikaitselaager

Õppeaine sisu lühikirjeldus

 • Kaitsepoliitika
 • Eesti kaitsejõudude struktuur ka ülesanded
 • Riigikaitsealane seadusandlus ja kaitseväe määrustikud
 • Orienteerumine maastikul
 • Esmaabi

Riigikaitseõpetuse kursuse läbinu suudab edukalt läbida teenistuse kaitseväes.

REGISTREERU KURSUSELE

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 10. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

 • Uurimistöö etapid ja ülesehitus
 • Uuringu kavandamine ja läbiviimine
 • Uurimistulemuste analüüsimine ja järelduste tegemine
 • Retsensioon ja kaitsekõne

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 11. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

 • MS Word – nõuetele vastava teadustöö vormistamine
 • MS Excel – andmete esitamine ja analüüsimine
 • MS Powerpoint – presentatsiooni loomine (kaitsmiseks valmistumine)

Tundide arv ja kestus: Kuus 35-tunnist kursust.

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Euroopas kõneleb saksa keelt emakeelena üle 100 miljoni inimese. Meie eesmärk on õppida kõnelema saksa keelt suhtlustasandil, tutvuda Saksamaa ja teiste saksa keelt kõnelevate maade (Austria, Šveits) elu-oluga, nende kultuuri, kommete ja traditsioonidega.
Esimesel aastal alustame igapäevaste teemadega (perekond, kodu, tööpäev, sisseostud jne.). Teisel ja kolmandal aastal süvendame iseseisva töö oskust, täiendame sõnavara, lihvime kõneoskust ja kirjutame lühikirjandeid. Õpikud on jõukohased igale õpilasele.

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 11. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Karjääriplaneerimine kui elukestev protsess: otsustamine ja seda mõjutavad tegurid, otsustamisraskused, karjääriinfo allikad, infootsing, alternatiivid, sundvalikud, muutustega toimetulek, karjääriteenused.
Isikliku karjääriplaani koostamine: elukestev õpe, edu, elurollid, elulaad, karjäär, õpimotivatsioon, omavastutus, kandideerimisdokumendid, karjääriplaneerimine, karjääriplaani koostamine.

REGISTREERU KURSUSELE

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 10. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Majandusõpetuse õppimise eesmärk on omandada arusaamine ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning vastastikustest seostest nii üksiksiku, ettevõtte, riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kõik majandussüsteemid kasutavad oma tegevuseks erinevaid ressursse. Maailmas valitsev nappus sunnib riike, ettevõtteid ja inimesi tegema väga erinevaid valikuid ning otsuseid. Majandusõpetuse läbimisel omandavad õpilased oskuse otsida, kasutada, analüüsida ja hinnata mitmesuguseid statistilisi materjale ning kasutada infotehnoloogilisi vahendeid.

REGISTREERU KURSUSELE

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Moedisaini kursuse eesmärgiks on anda õpilastele teadmised, kogemused ja oskused, mis võimaldaksid:

 • Mõista moeloomise olemust, selle erinevaid tahke ning seost teiste valdkondadega.
 • Näha valdkonna ajaloolist, sotsiaalset ja majanduslikku tausta kaasaegses kontekstis.
 • Rakendada loomingulist ja intellektuaalset potentsiaali.
 • Leida tasakaal ideede tärkamise, materjali viimise ja esitlemise vahel.

Kursusel omandatakse järgnevad teadmised:

 • Teadmised moe ajaloolisest struktuurist lokaalses, rahvusvahelises ja globaalses kontekstis.
 • Teadmised moedisaini põhielementidest ning moetööstuse disainiprotsessi toimimisest.
 • Praktilised oskused  lihtsamate moeesemete ja aksessuaaride kavandamiseks ja teostamiseks.
 • Ettevalmistus iseseisvaks- ja meeskonnatööks.
 • Ettevalmistus kavandatud ja teostatud tööde visuaalseks ja verbaalseks esitlemiseks.

REGISTREERU KURSUSELE

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Kursuse eesmärgiks on arendada oskusi ja teadmisi populaarsemates pallimängudes.
Populaarsemate pallimängude (korvpall, võrkpall, jalgpall jm) harjutamine praktikas, saades lisaks teoreetilisi teadmisi reeglite, taktika ja ajaloo kohta.
Kursuse läbinu oskab mängida pallimängu rahvusvaheliste reeglite järgi. Tunneb olulisemaid ründe ja kaitse taktikaid ning erialast sõnavara.

REGISTREERU KURSUSELE

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 12. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Religiooni erinevad määratlused, religioosne keel, maailmapilt ja -vaade, püha mõiste, jumalakäsitlused, sakraalne aeg ja ruum, inimese elu eesmärk inimese käsitlustes, kannatuse tähendus.

REGISTREERU KURSUSELE

 

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Kursuse väljund on kooliajaleht, mis ilmub kolm korda õppeaastas (detsembris, märtsis ja juunis). Lisaeesmärk on kooliajalehe kontseptsiooni ja kujunduse uuendamine ning huvi korral selle laiendamine veebi vlogi või blogina. Kooliajaleht vajab lisaks headele kirjutajatele ka fotograafe, keeletoimetajaid, kujundajaid ja turundajaid. Kooliajaleht teeks koostööd ka kooli sotsiaalmeedia sisuloojatega.
Õpime, millistest rubriikidest ja osadest koosneb ajaleht (mõisted kolumn, juhtkiri, uudis, intervjuu, pildiallkiri jne). Kursus on praktilise väljundiga ja lisaks kirjutamisoskusele areneb enesejuhtimise ja koostööoskus, tähtaegadest kinni pidamise oskus, õigekeel jne.

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 11. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Valikkursusega taotletakse, et õpilane, kes on võimeline inglise keeles korrektselt väljenduma edasijõudnute tasemel, on lisaks võimeline kasutama ärialast inglise keelt erinevates olukordades ning on omandanud vajalikke oskusi mõistmaks ettevõtluse rolli ühiskonnas.
Kursusel käsitletavad teemad:
 • igapäevane tööalane suhtlus
 • ametialane kirjavahetus
 • ettekanded ja esitlused
 • kaasaegne ärialane (aja)kirjandus

Lõiming: inglise keel, majandus, ühiskonnaõpetus, IKT.

REGISTREERU KURSUSELE

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 12. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Õpilane omandab kursuse jooksul äri valdkonna sõnavara.

Läbitavad teemad:

 • Kommunikatsioon
 • Dokumendid ja kirjavahetus
 • Äridokumentide koostamine

REGISTREERU KURSUSELE

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Kursus käsitleb Ameerika Ühendriike, Venemaad, Saksamaad ja Prantsusmaad kesk- ja uusajal. Kursuse lõpuks suudab õpilane analüüsida rahvastiku-, majandus- ja kommunikatsiooniprotsesside mõju üksikisikule, kirjeldada Euroopa majandusliku arengu põhijooni eri aegadel ning võrrelda Lääne- ja Ida-Euroopa majanduslikku arengut. Samuti kirjeldada Euroopa ühiskonna valitsemise põhijooni erinevatel ajastutel ning modernse demokraatia kujunemist.

REGISTREERU KURSUSELE

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Füüsiline tervis: liikumine, toitumine, toitumishäired, uni, praktilised näited ja tegevused.

Vaimne tervis: rahulolu iseendaga, stressi olukordades hakkamasaamine, meeleoluhäired, praktilised näited ja tegevused (hingamisharjutused, jooga, keskendumisharjutused).

REGISTREERU KURSUSELE

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 10. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Kursuse eesmärgid:

 • Eesti koorilaulu rahvatraditsioonide säilitamine ja toetamine.
 • Kooli traditsioonide säilitamine ja osalemine kooli üritustel.
 • Äratada huvi koorilaulu vastu tuntud Eesti ja välisheliloojate loomingu kaudu.
 • Kaasa aidata tasakaalustatud isiksuse kujundamisele kogu muusikategevuse kaudu: koorilaulu, muusika kuulamise, muusikateooria ja improviseeringu kaudu.
 • Õpilase muusikaliste oskuste arendamine läbi koorilaulu ja tervislike hääletekitamise põhitõdede.
 • Laiendada kultuurilist silmaringi ja arendada esinemisjulgust.
 • Arendada lauljate õiget hingamistehnikat ja hääleseadet.

REGISTREERU KURSUSELE

Tundide arv ja kestus: Maht 52 akad tundi, millest 33 on auditoorne töö ning 19 iseseisev töö

Õppetöö toimub Tallinna Majanduskoolis.

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Kursuse eesmärgiks on kujundada eeldused praktilise reklaamitegevuse erinevate tahkude mõistmiseks.

Reklaam on muutunud sellel sajandil märkimisväärselt mitmekesisemaks. Kasutusele on tulnud nii uusi tehnoloogiaid kui sõnumi levitamise võtteid. Kursusel vaatame läbi, kuidas reklaamsõnumeid luua ning milliste võtetega neid levitada.

Teemad:

 1. Mis on reklaam ja kuidas see töötab
 2. Reklaami mõjumehhanism, reklaamipsühholoogia
 3. Reklaami suunamine, sihtgrupid ja nende määramine
 4. Reklaami loo ehitamine
 5. Reklaamsõnumi koostamine nii tekstiliselt kui visuaalselt
 6. Reklaamikampaania planeerimine

REGISTREERU KURSUSELE

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 10. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Kursus käsitleb Mesopotaamiat ja Ees-Aasiat, Vana-Egiptust, Araabia maid ning Ameerika põlisrahvaid. Selle lõpuks suudab õpilane iseloomustada ja võrrelda väljaspool Euroopat asuvate tsivilisatsioonide ühiskonda, kultuuri ja vaimulaadi ning mõista ajaloolise arengu järjepidevust. Kursuse jooksul analüüsitakse ideoloogiliste ja tehnoloogiliste muutuste mõju inimeste eluviisile ning väärtushinnangutele ning  analüüsitakse ja võrreldakse tsivilisatsioone Euroopas ning väljaspool Euroopat.

REGISTREERU KURSUSELE

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 10. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Kursus tutvustab õiguse osa inimeste ühiselu korraldamisel ja õigusnormi tähendust ning erinevust teistest ühiskondlikest normidest. Õpitakse tundma õigusallikate liike, avaliku- ja eraõiguse erinevust, lühidalt õiguse ajalugu. Kui ühiskonnaõpetuses käsitletakse mõnda avaliku õiguse valdkonda (valimis- ja maksuõigus), siis antud kursuses eraõigusest perekonna-, pärimis-, asja- ja võlaõigust. Põgusalt ka autori- ja  äriõigust. Samuti karistusõiguse mõisteid.

REGISTREERU KURSUSELE

Tundide arv ja kestus: Üks 35-tunnine kursus 10.-12. klassis

Kursus on veebipõhine ja toimub TalTechi Moodle’i keskkonnas.

Kursuse lõpuks õpilane:

 • Oskab kasutada programmeerimiskeele Python põhikonstruktsioone
 • Oskab lahendada väiksemaid algoritmilisi ülesandeid
 • Oskab rakendada matemaatikat ja loogikat ülesannete lahendamisel
 • Oskab tükeldada probleemi väiksemateks osadeks