hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Reaal-meedia õppesuund

Süvendatult õpitakse matemaatikat, füüsikat ja keemiat.

Õppesuuna valikained:

FILMIKUNSTI AJALUGU

Tundide arv ja kestus
Kaks 35-tunnist kursust 10. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus:

 • Ülevaade filmiajaloost maailmas kuni II maailmasõjani.
 • Ülevaade filmiajaloost Eestis.
 • Tuntuimad Eesti filmirežissöörid ja nende looming.
 • Muusikavideod.
 • Oma muusikavideo ettevalmistamine ja tegemine/ praktiline töö.
 • Filmižanrid ja nende eripärad.
 • Intrigeerivad filmirežissöörid USAs.
 • Tuntud ja teedrajavad filmirežissöörid Euroopas.
 • Praktiliste oskuste omandamine tööks videokaameraga.

MEEDIAÕPETUS

Tundide arv ja kestus
Neli 35-tunnist kursust 11. ja 12. klassi

Õppeaine sisu lühikirjeldus

 • Kommunikatsiooni mõistmise alused.
 • Meedia ja massikommunikatsioon.
 • Trükimeedia ajalugu.
 • Meedias orienteerumine ja informeerituse arendamine.
 • Meedia kriitiline analüüsimine.
 • Meediatekstide loomine ja kirjutamine.
 • Meediatekstide sisulise tähenduse mõistmine.
 • Kirjaliku ja suulise eneseväljendusoskuse arendamine.
 • Meedia kui reklaami ja manipulatsiooni vahend.
 • Privaatse ja avaliku elu vahekord.
 • Meediaga suhtlemine.
 • Raadio ja televisiooni ajalugu.
 • Raadio ja TV saadete eripära ja formaadid.
 • Digitaalne meedia.
 • Sotsiaalmeedia.
 • Faktilise ja virtuaalmaailma eristamine.
 • Õigest ja eetilisest arusaamine.
 • Digitaalsete meediavahendite kasutamine/ praktiline töö.
 • Dokumentaalfilm.

JOONESTAMINE

Tundide arv ja kestus
Üks 35-tunnine kursus 11. ja 12. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus


Joonestamine on tehnilist kirjaoskust arendav reaalaine. Õigesti koostatud joonise abil on võimalik üheselt väljendada oma tehnilisi ideid. 3D modelleerimine võimaldab saada kiire ettekujutuse oma idee ruumilisest kujust ning sellega saab kriitiliselt testida algse idee teostatavust.

11. klass

 • Joonestamise põhimõisted
 • Tehnilise kirjaoskuse arendamine
 • Ruumiline mõtlemine

12. klass

 • Arvutijoonestamine programmiga Solid Edge (2D joonestamine, 3D modelleerimine)

LOODUSTEADUSED, TEHNOLOOGIA JA ÜHISKOND

Tundide arv ja kestus
üks 35- tunnine kursus 12. klassis

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Kursus on üles ehitatud õpilastele oluliste probleemide lahendamisele, mille vältel tehakse põhjendatud ja asjatundlikke otsuseid, arvestades loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi mõõtmeid. Lahutamatu osa on eksperimentaalsed tööd, mis modelleerivad nii reaalelu situatsioone kui on suunatud ka uute loodusteaduslike teadmiste omandamisele.

Moodulid:

 1. Kliimamuutused: milline on Eesti tulevik? 
 2. Osooniaugud ja ultraviolettkiirgus: kas risk elule? 
 3. Toidulisandid: kas poolt või vastu? 
 4. Materjalid, mida kasutame olmes: kas teeme põhjendatud valikuid? 
 5. Alternatiivsed energiaallikad: kas biodiisel on lahendus? 
 6. Kaalu langetavad preparaadid: kas farmaatsiatööstus teenib inimeste huve? 
 7. Liiklusõnnetused: kas libisemine, valesti valitud kiirus, joobes juhtimine või tehnoloogilised vead? 
 8. Mürgised kemikaalid meie ümber: kui suur on risk?  
 9. Alkomeeter, rasvamõõtur, vererõhu- ja pulsimõõtjad jne: kellele ja miks, tõde ja risk.  
 10. Paberitööstus: kas see on probleem ka Eestis? 

Moodulite sisu uuendatakse pidevalt tänapäeva teaduse ja tehnoloogia arengu ning teadmistepõhise ühiskonna vajaduste järgi ning koostöös õpetajate ja teadlastega koostatakse uusi mooduleid.