hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Eelkool


Meie motoks on: KOOLIRÕÕM EELKOOLIST!

Eelkooli klassidesse ootame kuue- ja seitsmeaastaseid lapsi, kes alustavad kooliteed 2024. aasta sügisel.

Eelkool toimub oktoobrist märtsini kaks korda nädalas (esmaspäev ja kolmapäev) 16.30-18.00.

Õppemaks on 40 eurot kuus.

Lisainfo: tel 6180114 (algõppejuht)

Taotlus eelkooli registreerimiseks – registreerimine algab 1. aprillil 2023.

TJG eelkooli eesmärgid

  • Anda vajalikud eelteadmised ja oskused esimeses klassis õppimiseks;
  • Luua positiivne õpikogemus ja aidata lapsel koolieluga kohaneda;
  • Teadvustada kodu ja kooli koostöö tähtsust;
  • Nõustada vanemaid lapse arengut puudutavates küsimustes ja anda tagasisidet;
  • Toetada laste kooliks ettevalmistust lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.

Õppetegevus eelkoolis

Eesti keel ja kõne (nii suuline kui kirjalik) – eeltöö lugema ja kirjutama õppimiseks (veerib kokku 3-4-silbilisi sõnu, tunneb tähti, jutustab, kirjutab joonistähtedega 1-2-silbilisi sõnu).
Matemaatika – eeltöö matemaatika õppimiseks (rühmitab ja järjestab, liidab ja lahutab 10 piires, loendab 12-ni, tunneb kella täistunde).
Kunst – joonistame, maalime, voolime ja rebime. Õpime tundma erinevaid materjale ning meisterdame iseseisvalt ja õpetaja abiga kaunistusi ja kingitusi.
Liikumine – toetame lapse liikuvuse, loovuse, koordinatsiooni, rütmitunde, rühi ja esinemisjulguse arengut.
Muusika – arendame lapse laulmisoskust, rütmitunnet ja eneseväljendusoskust. Toimuvad mitmesugused rütmi-, laulu- ja liikumismängud ning musitseerimine rütmipillidel.

Õppetöö vaheldub puhke- ja mängupausidega.

Lapse arengu kohta on vanematel võimalus saada tagasisidet oma lapse õpetajalt pärast iga koolipäeva või kokkulepitud ajal.

TJG eelkooli lastevanematele toimub kuni kolm korda õppeaasta jooksul koolitussari “Laps on peagi koolilaps” eesmärgiga tutvustada koolimineva lapse arengu iseärasusi ja anda näpunäiteid koolivalmiduse arendamiseks.