hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Eelkool


Meie motoks on: KOOLIRÕÕM EELKOOLIST!

Eelkool toimub oktoobrist märtsini kaks korda nädalas (esmaspäev ja kolmapäev) 16.30-18.00.

Eelkooli kuumaks on 52 eurot.

Lisainfo: Tea Merisaar (algõppejuht) tel 6180114

Taotlus eelkooli registreerimiseks

TJG eelkooli eesmärgid

  • Anda vajalikud eelteadmised ja oskused esimeses klassis õppimiseks;
  • Luua positiivne õpikogemus ja aidata lapsel koolieluga kohaneda;
  • Teadvustada kodu ja kooli koostöö tähtsust;
  • Nõustada vanemaid lapse arengut puudutavates küsimustes ja anda tagasisidet;
  • Toetada laste kooliks ettevalmistust lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.

Õppetegevus eelkoolis

Eesti keel ja kõne (nii suuline kui kirjalik) – eeltöö lugema ja kirjutama õppimiseks (veerib kokku 3-4-silbilisi sõnu, tunneb tähti, jutustab, kirjutab joonistähtedega 1-2-silbilisi sõnu).
Matemaatika – eeltöö matemaatika õppimiseks (rühmitab ja järjestab, liidab ja lahutab 10 piires, loendab 12-ni, tunneb kella täistunde).
Kunst – joonistame, maalime, voolime ja rebime. Õpime tundma erinevaid materjale ning meisterdame iseseisvalt ja õpetaja abiga kaunistusi ja kingitusi.
Liikumine – toetame lapse liikuvuse, loovuse, koordinatsiooni, rütmitunde, rühi ja esinemisjulguse arengut.
Muusika – arendame lapse laulmisoskust, rütmitunnet ja eneseväljendusoskust. Toimuvad mitmesugused rütmi-, laulu- ja liikumismängud ning musitseerimine rütmipillidel.

Õppetöö vaheldub puhke- ja mängupausidega.

Lapse arengu kohta on vanematel võimalus saada tagasisidet oma lapse õpetajalt pärast iga koolipäeva või kokkulepitud ajal.