hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Väärtused

Visiooni elluviimisel lähtume oma kooli motost, milleks on AVATUS, mis tugineb meie kooli väärtustele:

Austus

 • Austus enda vastu ning lugupidav suhtumine teistesse
 • Hooliv suhtumine ümbritsevasse keskkonda
 • Traditsioonide hindamine ja väärtustamine

Vastutustunne

 • Vastutuse võtmine oma tegevuse eest
 • Eesmärkide seadmine ja elluviimine ehk ennastjuhtiva õppija kujundamine
 • Teadmistele tuginedes oskuste, koostöö ja vastutustunde kujundamine

Aktiivsus

 • Hoolimine, märkamine ja aitamine
 • Aktiivne kaasamine
 • Eksimustest õppimine ja pühendumise tunnustamine

Teadmishimu

 • Uudishimulik ellusuhtumine
 • Muutuva õpikeskkonnaga kaasaskäimine
 • Õpioskuste teadlik rakendamine

Uuendusmeelsus

 • Loovus
 • Innovaatilisus
 • Kriitiline mõtlemine

Sünergia

 • Koostöö ja individuaalne lähenemine
 • Koostööd ja eeskuju näidates uute teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemine
 • Toetav, nõustav ja tunnustav suhtlemine õpetajate, õpilaste ja kodu vahel