hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Visioon ja missioon

VISIOON

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis põimuvad avatus ja uuendusmeelsus ning pikaajalised traditsioonid, mis muudavad meie kooli konkurentsivõimeliseks ja atraktiivseks õppeasutuseks. Mitmekesises ja inspireerivas õpikeskkonnas on õpilastel võimalik kujuneda ennastjuhtivaks õppijaks.

MISSIOON

Kooli missioon on tagada kvaliteetne haridus igale õpilasele vastavalt tema eeldustele ja võimetele.

ÕPPEAASTA EESMÄRGID

1. Ainetevahelise lõimingu toetamine.

2. Huvigruppide (lapsevanemad, kogukond jne) jätkuv kaasamine õpilaste arengu toetamiseks. 

3. Tervisliku eluviisi edendamine, pöörates tähelepanu kolmele olulisele komponendile: emotsionaalne, vaimne ja füüsiline tervis.