hero-bannerbanner-mobile-min (1)

HEV-koordineerija

Lilja Brunfeld

e-post: lilja.brunfeld@jarveotsa.ee
telefon: 6180122
vastuvõtt kokkuleppel

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija (HEVKO) ülesandeks on:

  • korraldada koolisisest meeskonnatööd, mida on vaja õppe ja arengu toetamiseks;
  • koordineerida koolivälises võrgustikutöös osalemist;
  • toetada ja juhendada õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel;
  • nõustada vanemat;
  • teha õpetajale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks ning ühelt haridustasemelt teisele ülemineku toetamiseks;
  • hinnata koostöös õpetajate ja tugispetsialistidega soovitatud toe rakendamise mõju ning teha ettepanekud edasiseks tegevuseks.