hero-bannerbanner-mobile-min (1)

KiVa

Tallinna Järveotsa Gümnaasiumis rakendatakse alates 2013. aastast KiVa programmi!

KiVa on Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellitud ning Turu ülikooli teadlaste välja töötatud koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mida lisaks Soomele kasutatakse juba rohkem kui 20 riigis üle maailma.

Programm:

 • aitab lastel õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima;
 • sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui ka kiusujuhtumite lahendamiseks;
 • on üks süstemaatilisemaid maailmas, sisaldades hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale, sh veebipõhist õpet;
 • haarab kogu koolipere – tegevustesse on kaasatud nii kooli personal, õpilased kui ka lapsevanemad;
 • ei ole üheaastane projekt, vaid püsiv osa kooli kiusamisvastasest tööst.

KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et meie koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõhusalt lahendada.

Selleks:

 • viime I ja II kooliastmes läbi KiVa-tunde ehk 2 korda kuus toimuvaid kohtumisi, kus käsitleme kiusamise teemat, kiusamisele vastu seismise põhimõtteid ning tegeleme väärtuskasvatusega laiemalt. KiVa-tunnid toimuvad meie koolis 1. ja 4. klassides;
 • uurime ja lahendame esile kerkinud kiusujuhtumeid õpetajatest ja spetsialistidest koosneva KiVa-tiimiga, kes on saanud selleks spetsiaalse väljaõppe;
 • levitame koolis kiusuennetuslikke sõnumeid KiVa-plakatite ja erinevate temaatiliste ürituste vahendusel;
 • tagame vahetundides korra korrapidajaõpetajate abiga, kes kannavad silmatorkavaid kollaseid KiVa-veste;
 • kutsume lapsevanemaid kaasa mõtlema ennetuses ja usalduslikule koostööle juhtumite lahendamisel (loe ka KiVa lapsevanemate miniõpikut https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/lapsevanemate-miniopik/).

Kiusamisjuhtumi märkamine, sellest teatamine ja kaardistamine

 • Kiusamisest teatamiseks  pöördu klassijuhataja, KiVa -meeskonna liikme või ükskõik millise teise kooli töötaja poole.
 • Kooli töötaja, kelle poole pöördutakse, täidab eeluuringu ankeedi ja otsustab, kas tegu on kiusamisega.
 • Kiusamisjuhtumid suunatakse KiVa-meeskonnale.
 • Kiusamise märkaja võib otsustamisel abi vajades alati pöörduda KiVa-meeskonna poole.

Juhtumi lahendamine ja järeltegevused

Kiusamisjuhtumeid lahendatakse vastavalt KiVa-programmi metoodikale.

 • Juhtumi lahendamiseks toimuvad esmased individuaalsed vestlused ohvri ja kiusaja(te)ga.
 • Kiusaja(te)ga sõlmitakse kokkulepped, mille täitmist kontrollitakse järelvestlustega, mis toimuvad 2 nädalat pärast esmast vestlust.
 • Vestlused toimuvad vastavalt vajadusele ka kiusaja abiliste ja ohvri võimalike toetajatega. Ohvri toetajatega viib vestlused läbi klassijuhataja.
 • Juhtumid dokumenteeritakse ja teavitatakse juhtumis osalenud osapooli.

Kui kahtlustad kiusamist, palume kindlasti sellest teada anda klassijuhatajale või KiVa-tiimile!

Meie kooli KiVa-tiimi liikmed on:

 • Agnes Altküla-Põder
 • Triin Lepp
 • Helen Paasmäe
 • Merle Truubon
 • Heli Missik
 • Tea Merisaar

Kontakt: kiva@jarveotsa.ee

KiVa programmi ja SA Kiusamisvaba Kool tegemiste kohta saab lähemalt lugeda:
www.kiusamisvaba.ee
https://www.facebook.com/kiusamisvabakool