hero-bannerbanner-mobile-min (1)

Iseseisva õppimise päev

Reedel, 15. oktoobril 2021 toimub iseseisva õppimise päev, mis on sisustatud loovate õpitegevustega kodus.  Päeva eesmärk on kujundada ennastjuhtivat õppijat, kes saab hakkama erinevate õppevormide ja –viisidega (e-õpe, aktiiv- ja õuesõpe). Iseseisev õppimine arendab ajaplaneerimisoskust ja erinevate õpistrateegiate omandamist. 

Õpetajate koostöö tulemusena valmivad ülesanded, mis toetavad erinevate pädevuste (kultuuri- ja väärtus-, suhtlus-, enesemääratlus-, õpi- ja ettevõtlikkuspädevuse jne) arengut.   

  • 1.-8.klasside õpilastele kooli kodulehel antavad loovülesanded on lõimitud ja panevad nii individuaalselt proovile kui ka koostöiselt õppima.   
  • 9.-12.klasside õpilased täidavad tunniplaani alusel e-koolis antavaid ülesandeid.  

Kui õpilasel puudub kodus arvuti või interneti kasutusvõimalus, saab ülesandeid sooritada koolis kell 8.30–12.30.

Ülesanded palume lahendada hiljemalt reedel kella 16.00ks.

Loovust ja ettevõtlikkust!