Reedel, 15. oktoobril 2021 toimub iseseisva õppimise päev, mis on sisustatud loovate õpitegevustega kodus.  Päeva eesmärk on kujundada ennastjuhtivat õppijat, kes saab hakkama erinevate õppevormide ja –viisidega (e-õpe, aktiiv- ja õuesõpe). Iseseisev õppimine arendab ajaplaneerimisoskust ja erinevate õpistrateegiate omandamist. 

Õpetajate koostöö tulemusena valmivad ülesanded, mis toetavad erinevate pädevuste (kultuuri- ja väärtus-, suhtlus-, enesemääratlus-, õpi- ja ettevõtlikkuspädevuse jne) arengut.   

  • 1.-8.klasside õpilastele kooli kodulehel antavad loovülesanded on lõimitud ja panevad nii individuaalselt proovile kui ka koostöiselt õppima.   
  • 9.-12.klasside õpilased täidavad tunniplaani alusel e-koolis antavaid ülesandeid.  

Kui õpilasel puudub kodus arvuti või interneti kasutusvõimalus, saab ülesandeid sooritada koolis kell 8.30–12.30.

Ülesanded palume lahendada hiljemalt reedel kella 16.00ks.

Loovust ja ettevõtlikkust!